Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

Domů

8. Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

8.1 Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je R.I.H. spol. s.r.o. IČO 50471988 se sídlem M. CHRÁSTEKA 507/17, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko (dále jen: "provozovatel").

Kontaktní údaje provozovatele jsou

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Chrásteka 507/17

965 01 Žiar nad Hronom

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30375 / S

Email: info@sexposta.cz

Telefon: +421 940 719 748

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

8.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

8.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,

- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. Při objednávce jsou vyžadována osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné Vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, tel. Kontakt, email kontakt,), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro Uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit.                                                                                                                          Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálního rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.

8.4 Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu, než je odvolání souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, POkud jsou osobní údaje zpracováván na základě souhlasu.

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

8.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelů provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajištující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu,  zajištující marketingové služby, za úcelem Zaúčtování daňových dokladů V souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení, titul,

- poštovní adresa,

- fakturační adresa,

- mailová adresa,

- telefonický kontakt,

- údaje o bankovním spojení,

- údaje o předmětu plnění

Prodávající, oznamuje kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracováván osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupnění následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 DIČ: CZ28408306, Tel: +421221201135

8.6 Vaše práva

Za podmínek stanovených v zákoně máte

právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,

právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

právo vznese proti zpracování podle § 27 Zákona,

právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebe email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívám, že bylo porušením Vaše právo na ochranu osobních údajů.

8.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť (uprihlasovacie jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost). Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.8 Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.9 Ostatní ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/la.