Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

NASTAVENÍ COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Na těchto stránkách používáme tzv. funkční cookies, které zaručují správné fungování webu a umožňují vám bez dalšího souhlasu využívat jeho nezbytné funkce. Klepnutím na „Přijmout“ nám umožníte použití tvz. volitelných cookies pro účely výše. Spravovat svá nastavení můžete tlačítkem „PERSONALIZOVAT“ a všechny volitelné cookies můžete také odmítnout. Změnit nastavení cookies můžete opětovně ve svém účtu, nebo v patičce webu část Změnit nastavení cookies.  

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Domů

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je R.I.H. spol. s.r.o. IČO 50471988 se sídlem M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika (dále jen: „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Benku 902/5

965 01 ZIAR NAD HRONOM

Slovensko

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30375/S, Slovenská republika

Email: info@sexposta.sk

Telefon: 0940 719 748

Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:
Vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, tel. kontakt, email kontakt, ), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit.
Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.


Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) 
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou as obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám s výjimkou osob podílejících se na plnění kupní smlouvy, zprostředkujících platby a dopravujících kupujícímu zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem plnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé) - Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží/služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e -shopu a za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení

- adresa

- emailová adresa

- telefonický kontakt

- IP adresa

- údaje o bankovním spojení

- údaje o předmětu plnění

Při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího mohou být poskytnuty a zpřístupněny následujícím stranám, resp. okruhu příjemců.

Prodávající: TWIXO GROUP s.r.o., se sídlem Bellova 356/18, 62300 Brno, Česká republika, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73703. Telefon: +420 777 062 461

Provozovatel: R.I.H. spol. s.r.o., se sídlem M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 50471988, DIČ: 2120335778, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 5, vložka 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefon: 0940 719 748

Přepravce: PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ:25194798. Email:info@ppl.cz, Telefón: +420 225 331 500

Přepravce: Zásilkovna s.r.o., so síidlom Lihovarská 1060/12,Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 139387, IČO:28408306, Email: info@zasilkovna.cz, Telefón: +420 216 216 516


Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, 
právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona, právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona, právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Ostatní ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

 
Změnit nastavení cookies