Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

Domů

6. Reklamační podmínky a záruka:

Vytiskněte si REKLAMAČNÍ PROTOKOL ZDE .... (KLIKNI)

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů a společností R.I.H. spol. s.r.o. při uplatňování nároků z vad zboží zakoupeného prostřednictvím internetové stránky www.sexposta.cz. Pokud je kupující podnikatelským subjektům vztahy mezi kupujícím a prodávajícím upravuje obchodní zákoník SR v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem, že s jejich ustanoveními souhlasí a zavazuje se řídit se jimi ve všech vztazích s prodávajícím.

6.1 Délka záruky

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že tento den nelze určit, záruční doba začíná běžet dnem zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou a kupující jejich uplatní během záruční doby ve smyslu tohoto reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady ihned jak je zjistil, nebo jako jejich při náležité péči zjistit měl a mohl. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

6.2 Záruční podmínky

Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od dopravce (počet balíků - množství zboží, neporušenost pásky, poškození obalů) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. O odmítnutí zásilky, zda její poškození je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující převezme od dopravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem korektní doručení, nelze reklamaci dodání zboží dodatečně uplatnit. Prodávající vyvíjí maximální snahu zajistit profesionální a bezchybné doručování zboží, pokud by však došlo k vadné dodávce zboží a šlo by o zjevnou vadu, po potvrzení bezchybné dodávky zboží kupujícím, jsou možnosti prodávajícího ve vztahu k dopravci zboží značně omezené, přesto prodávající vyvine snahu, takovou reklamaci vyřešit, proto je třeba bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Za reklamovanou vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím, nebo jiného nesprávného zásahu. Reklamovat lze pouze zboží, které je čistý, zbavený všech nečistot, spolu se všemi přiloženými doklady. (Zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vyjádření prodávajícího ohledně reklamace bude zasláno na poštovní adresu kupujícího, nebo na email kupujícího.

Místem pro zaslání a uplatnění reklamace je poštovní adresa

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

Reklamované zboží zašlete spolu s kopií dokladu o koupi a vyplněným reklamačním protokolem, který stáhnete (zde reklamační protokol). Náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. Kupující doloží platnost záruky zasláním kopie faktury, pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, též doloží doklad o předchozí reklamaci.

Zásilka musí obsahovat:

a) Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství)

b) Kopii faktury

c) Vyplnění reklamační protokol s pořádně vyplněným popisem závady, která je důvodem reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd).

Reklamace bude odmítnuta, pokud poškození nebo jinou vadu zboží:

a) není možné identifikovat, proto žádáme kupujících o popis vady

b) bylo způsobeno mechanickým poškozením

c) pokud bylo zboží používán v podmínkách, které svými chemickými a mechanickými vlivy byly značně odlišné od standardních podmínek, v jakých se zboží obvykle využívá, zejména v případě, že byly podmínky odlišné od podmínek stanovených výrobcem pro použití zboží,

d) způsobené špatným zacházením, či špatnou péčí o zboží

e) poškozeného nadměrným používáním v rozporu s běžnými nebo výrobcem uváděnými podmínkami,

f) které bylo upravováno zákazníkem (odstraňování částí, svévolné upravování produktu, nebo našívání na oděv, barvení, apod.)

g) jestliže bylo poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

6.3 Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamace chybu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bezvadnou. Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že věc má vadu, která je neodstranitelná a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (vrátit peníze). Táž práva přísluší kupujícímu jde-li o odstranitelnou chybu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže chyby ani po třetí opravě věc řádně užívat. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Pokud však zvolí jedno z těchto práv nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit. Při vrácení kupní ceny vyšší hodnoty bude vystaven kupujícímu dobropis a kupní cena bude uhrazena na účet kupujícího do 14 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, pokud byla vada odstraněna, v případě výměny zboží začíná běžet nová 24 měsíční záruční doba. Po vyřízení reklamace, prodávající odešle zboží na adresu kupujícího spolu s vyjádřením jako byla reklamace vyřízena.

6.4 Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, provozovatel vyřídí reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení provozovatel nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.5 Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a provozovatel ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.6 Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Z.z. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.7 Kupující spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@sexposta.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8 Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskké republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk). Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

6.9 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 € s DPH.

6.10 Orgán dozoru, kterému podléhá činnost provozovatele je:

Inšpektorát SOI pro Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Slovensko

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

fax č. 048/412 46 93